Forretningsbetingelser

KockNielsen Advokatfirma er personligt ejet af advokat Troels Kock Nielsen, og drives under CVR nr. 27249108 på adressen Vesterbrogade 11A, 1, 1620 København V. Troels Kock Nielsen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, og er medlem af Advokatsamfundet, samt relevante faggrupper-

Arbejdsopgaver

Vi tilstræber os at give klienter et overblik over de juridiske og økonomiske rammer for opgaven, når vi modtager den. Sagsakter opbevares minimum 3 år efter sagens afslutning.

Afregning og betaling

Sagerne afregnes med udgangspunkt i det anvendte tidsforbrug, men vi tager også hensyn til sagens karakter, de økonomiske værdier, der er involveret, og det opnåede resultat. Såfremt det er relevant, underøger vi muligheder for fri proces, offentlig retshjælp og retshjælpsdækning.

Timesatsen er kr. 2.100 + moms, i alt kr. 2.625. Afregning sker a conto ved kvartalets udgang samt sagens afslutning. Udlæg afregnes ved udgiftens afholdelse.
Betalingsbetingelserne er 30 dage netto kontant, og ved for sen betaling påløber der renter i overensstemmelse med Renteloven.

Der opkræves typisk depositum ved sagens opstart.

Alle medarbejdere er omfattet af tavshedspligt, og vi følger de advokatetiske regler, fastlagt af Advokatsamfundet.

Der er tegnet lovpligtig ansvarsforsikring via Tryg Forsikring A/S med en forsikringssum på kr. 2.500.000.

Advokatfirmaet Troels Kock Nielsen har oprettet separat klientkonto i Lån og Spar Bank under konto nummer reg.nr. 0400 konto 4019928115.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti.

 

Oplysning om mulighed for klagesagsbehandling

Som erhvervsdrivende skal vi i henhold til forbrugerklagelovens § 4, stk. 1 gøre dig opmærksom på, at du har mulighed for at indbringe en tvist mellem dig og os for Advokatnævnet. Advokatnævnet behandler klager over advokaters adfærd og salærer. Advokatnævnets kontaktoplysninger er følgende:

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Telefon: 33 96 97 98
www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet