Samværsforælder

Familieretshuset og samvær

Pr. 1. oktober 2015 blev reglerne i Forældreansvarsloven ændret vedrørende erstatningssamvær og ferie udenfor aftalte perioder

Hensigten er at styrke samværsforælderens rettigheder og at minimere chikane fra bopælsforælderen.

Hidtil har bopælsforælderen kunnet melde ferie over for den anden forælder, hvorefter samværet faldt bort.

Dette blev ændret pr. 1. oktober 2015, således at ændringer i samvær skal aftales mellem forældrene, eller afgøres i den lokale Statsforvaltning. Såfremt samværsforælderen kræver det, har denne ret til erstatningssamvær i den efterfølgende uge på samme vilkår som det bortfaldne samvær.

Herudover blev der en øget adgang til midlertidige afgørelser om samvær under retssager om bopæl, og som hovedregel bliver det midlertidigt fastsatte samvær til det endelige samvær efter bopælssagens afgørelse.

Der lægges også op til mere standardiserede regler om samvær, afhængigt af barnets alder, ligesom der fastsættes regler for sagsbehandlingstid.

Pr. 1. april 2019 er Statsforvaltningen afløst af Familieretshuset.

Familieretshuset er tildelt øgede beføjelser i forhold til Statsforvaltningen, men samtidig er der indført et “stoplys” system, hvor Familieretshuset skal inddele nye henvendelser i henholdsvis, grønt, gult og rødt.

De grønne sager er enkle ekspeditionssager, mens gule sager er sager, som kræver oplysning, og hvor Familieretshuset træffer afgørelse. Afgørelserne kan indbringes for Familieretten, som også er en nyskabelse, der indføres i forbindelse med lovreformen pr. 1. april 2019.

Familieretten er en special afdeling i retterne, der behandler familieretlige sager.

De røde sager er højkonfliktsager, hvor Familieretshuset vurderer, at det er udsigtsløst at sagsbehandle, og derfor videresesender tvisterne til Familieretten til afgørelse.

I modsætning til før 1. april 2019 er det herefter muligt at få en domstolsafgørelse vedrørende samvær, hvor det inden 1. april 2019 var Ankestyrelsens Familieafdeling, der traf afgørelse.

 

 

Kontakt os for yderligere oplysninger og relevans i forhold til netop din sag!

Hvad indebærer det at være samværsforælder?

Samværsforælderen er den forælder, der ikke er bopælsforælder. Efter 1. april 2019 er det dog muligt at aftale delt bopæl. Se mere under afsnittet om bopælsforælder.
Du kan dog som samværsforælder have barnet boende lige så meget som bopælsforælderen, hvis der er aftalt en såkaldt 7/7 ordning.

Det er forældreansvarslovens klare udgangspunkt, at barnet har ret til samvær med den forælder, som barnet ikke har bopæl hos. Der skal meget vægtige grunde til at dette afslås. Omvendt kan man naturligvis ikke tvinge en forælder til at have samvær med sit barn.

Samvær kan være alt fra én gang om ugen i 1-2 timer til en 7/7-ordning, hvor barnet bor lige meget hos hver af forældrene.

Hvis barn og samværsforælder ikke kender hinanden særlig godt, og barnet er meget lille, vil samværet oftest være optrappende, startende med at samværsforælderen besøger barnet hos bopælsforælderen i 1-2 timer en gang om ugen, hvorefter det optrappes i takt med barnet bliver ældre og mere tryg ved samværsforælderen.

Forældrene kan dog frit aftale samværet, men hvis der opstår uenighed, og Familieretshuset involveres og skal træffe afgørelse, vil man vurdere samværet ud fra barn/forælder-relationen, barnets alder, samværsforælderens forhold, forældrenes evne til at samarbejde, afstand mellem forældrenes bopæle, især hvis der skal aftales en 7/7-ordning.

Hvis barnet har en vis alder, typisk 7 år og opefter, vil barnet, alt afhængig af modenhed, kunne inddrages, da barnets perspektiv er vigtigt.

Det vil ske ved en børnesamtale i Familieretshuset.

 

I tilfælde, hvor der kan være tvivl om samværsforælderens forældreevne, kan det komme på tale med et antal overvågede samvær, før der tages stilling til ikke-overvåget samvær.

Kan forældrene ikke blive enige om samværet, træffer Familieretshuset afgørelse i form af en resolution, hvor omfanget af samværet fastsættes. Ofte sker det først, efter at Familieretshuset har indhentet udtalelser fra skole og institution.

Det vil ofte være en fordel at have en advokat med ved sin side ved møder i Familieretshuset. Herved opnår man mulighed for rådgivning under mødet, samt professionel bistand, der kan tale sin sag under mødet.

Advokatbistand i samværssager i Familieretshuset er for egen regning, men ring til os på telefon  33 30 89 90 og få en uforpligtende snak om din samværssag eller send en mail til troels@kocknielsen.dk.

Ved afgørelse af samværssager i Familieretten, er udgangspunktet ligeledes at der ikke kan bevilges fri proces. Sagerne behandles som udgangspunkt efter “regler om forenklet sagsbehandling”, d.v.s. på et skriftligt grundlag. I højkonfliktsager kan der være behov for advokatbistand, og kan Familieretten efter en forudgående ansøgning træffe afgørelse om eventuel fri proces.
Hvis du ønsker vores bistand, laver vi en forudgående aftale om vores honorar.