Samværsforælder

Familieretshuset og samvær

Pr. 1. oktober 2015 blev reglerne i Forældreansvarsloven ændret vedrørende erstatningssamvær og ferie udenfor aftalte perioder

Hensigten er at styrke samværsforælderens rettigheder og at minimere chikane fra bopælsforælderen.

Hidtil har bopælsforælderen kunnet melde ferie over for den anden forælder, hvorefter samværet faldt bort.

Dette blev ændret pr. 1. oktober 2015, således at ændringer i samvær skal aftales mellem forældrene, eller afgøres i den lokale Statsforvaltning. Såfremt samværsforælderen kræver det, har denne ret til erstatningssamvær i den efterfølgende uge på samme vilkår som det bortfaldne samvær.

Herudover blev der en øget adgang til midlertidige afgørelser om samvær under retssager om bopæl, og som hovedregel bliver det midlertidigt fastsatte samvær til det endelige samvær efter bopælssagens afgørelse.

Der lægges også op til mere standardiserede regler om samvær, afhængigt af barnets alder, ligesom der fastsættes regler for sagsbehandlingstid.

Kontakt os for yderligere oplysninger og relevans i forhold til netop din sag!

Hvad indebærer samværsforælder?

Samværsforælderen er den forælder, der ikke er bopælsforælder.
Du kan dog som samværsforælder have barnet boende lige så meget som bopælsforælderen, hvis der er aftalt en såkaldt 7/7 ordning.

Det er forældreansvarslovens klare udgangspunkt, at barnet har ret til samvær med den forælder, som barnet ikke har bopæl hos. Der skal meget vægtige grunde til at dette afslås. Omvendt kan man naturligvis ikke tvinge en forælder til at have samvær med sit barn.

Samvær kan være alt fra én gang om ugen i 1-2 timer til en 7/7-ordning, hvor barnet bor lige meget hos hver af forældrene.

Hvis barn og samværsforælder ikke kender hinanden særlig godt, og barnet er meget lille, vil samværet oftest være optrappende, startende med at samværsforælderen besøger barnet hos bopælsforælderen i 1-2 timer en gang om ugen, hvorefter det optrappes i takt med barnet bliver ældre og mere tryg ved samværsforælderen.

Forældrene kan dog frit aftale samværet, men hvis der opstår uenighed, og Familiehuset involveres og skal træffe afgørelse, vil man vurdere samværet ud fra barn/forælder-relationen, barnets alder, samværsforælderens forhold, forældrenes evne til at samarbejde, afstand mellem forældrenes bopæle, især hvis der skal aftales en 7/7-ordning.

Hvis barnet har en vis alder, typisk 7 år og opefter, vil barnet, alt afhængig af modenhed, kunne inddrages, da barnets perspektiv er vigtigt.

I tilfælde, hvor der kan være tvivl om samværsforælderens forældreevne, kan det komme på tale med et antal overvågede samvær, før der tages stilling til ikke-overvåget samvær.

Kan forældrene ikke blive enige om samværet, træffer det lokale Familieretshus afgørelse i form af en resolution, hvor omfanget af samværet fastsættes. Ofte sker det først, efter at Familieretshuset har indhentet udtalelser fra skole og institution.

Det vil ofte være en fordel at have en advokat med ved sin side ved møder i Familieretshuset. Herved opnår man mulighed for rådgivning under mødet, samt professionel bistand, der kan tale sin sag under mødet.

Advokatbistand i samværssager er for egen regning, men ring til os på tlf.nr.  33 30 89 90 og få en uforpligtende snak om din samværssag eller send en mail til info@kocknielsen.dk.
Hvis du ønsker vores bistand, laver vi en forudgående aftale om vores honorar.