Forældremyndighed

Hvem har forældremyndigheden?

Udgangspunktet i Forældreansvarsloven er, at forældremyndigheden er fælles.

Forældremyndighed ved ægteskab

Hvis I var gift ved barnets fødsel, er der fælles forældremyndighed. Kun i tilfælde af at I er separerede ved barnets fødsel, gælder dette ikke, medmindre faderen dømmes til faderskab eller afgiver en faderskabserklæring. Forældrene kan også vælge at afgive en omsorgs- og ansvarserklæring, hvorefter der er fælles forældremyndighed. Har I været gift indenfor de seneste 10 måneder, men er skilt ved barnets fødsel, er der ligeledes fælles forældremyndighed.

Forældremyndighed for ugifte samlevende

Hvis I har haft fælles folkeregisteradresse de seneste 10 måneder før fødslen, og har underskrevet en omsorgs- og ansvarserklæring, har I fælles forældremyndighed.

Forældremyndighed i andre tilfælde

I alle andre tilfælde har moderen den fulde forældremyndighed. Ønsker faderen del i forældremyndigheden, kan han anmode Familieretshuset om at få del i forældremyndigheden. Ønsker moderen ikke at give faderen del i forældremyndigheden, sender Familieretshuset sagen i Familieretten, jfr. nedenfor.

Hvorfor vælge os?

Advokat Troels Kock Nielsen har mange års erfaring med familieretlige sager.

Ophævelse af fælles forældremyndighed

Forældrene kan aftale ophævelse af fælles forældremyndighed, og overførsel fra den ene forælder til den anden forælder.

Hvis forældrene ikke er enige om ophævelse af den fælles forældremyndighed, skal den forælder, der ønsker den fulde forældremyndighed, anmode Familieretshuset om at få en afgørelse om forældremyndigheden.

Familieretshuset indkalder herefter forældrene til et møde, og her kan der være brug for en advokat med speciale i forældremyndighed. Opnås der ikke enighed på mødet, og forælderen fastholder sit ønske om fuld forældremyndighed, sender Familieretshuset sagen videre til Familieretten, der herefter skal træffe afgørelse i sagen.

Familieretten berammer sædvanligvis herefter et telefonisk retsmøde, og anmoder forældrenes advokater om at udfærdige hver et processkrift, hvor parterne hver især redegør for sagen.

Der er herefter flere muligheder i Familieretten:

  • retsmægling
  • forberedende retsmøde med deltagelse af børnesagkyndig psykolog,
  • hovedforhandling med, eller uden deltagelse af børnesagkyndig psykolog.

Er barnet typisk omkring 7 år – afhængig af modenhed – kan barnet indkaldes til en børnesamtale. Børnesamtalen finder sted på et andet tidspunkt end retsmødet med forældrene, og dommer og en børnesagkyndig psykolog taler med barnet om dets tilknytning til forældrene. Barnet kan frit vælge om det vil udtale sig eller ej.

Retten træffer herefter en afgørelse om forældremyndigheden, medmindre forældrene som led i retssagen indgår et forlig.

Sagsomkostninger

Hvis du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, kan du få beskikket en advokat og betalt dine sagsomkostninger i retssagen, vedrørende forældremyndighed.

Hvis du ønsker bistand i Familieretshuset, forud for Familierettens behandling af forældremyndighedssagen, er det for egen regning, da der ikke ydes offentlig retshjælp. I givet fald laver vi en forudgående aftale om vores honorar for deltagelse i mødet som advokat med speciale i forældremyndighed.

Vil du vide mere?

Ring til os på tlf. 33 30 89 90 mellem kl. 09.00 – 15.00 på hverdage og spørg efter Troels Kock Nielsen eller send en mail til troels@kocknielsen.dk. En indledende samtale er uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe og aftale et møde på vores kontor.