Bopælsforælder

Hvad indebærer bopælsforælder?

Udover at man som forældre kan være uenige om forældremyndighed, kan der også opstå uenighed om, hvor barnet skal have sin base; sin bopæl.

Hvis du vil være bopælsforælder, og du ikke har del i forældremyndigheden, er det således nødvendigt at få del i forældremyndigheden for herefter at blive bopælsforælder.

Bopælsforælderen varetager de daglige omsorgsopgaver over for barnet og træffer beslutninger om barnets dagligdag, herunder kost, fritidsaktiviteter, institutionsvalg m.m.

Bopælsforælderen har således en afgørende indflydelse på beslutninger i barnets liv, og kun de helt overordnede beslutninger skal træffes i samråd med den anden forælder.

Som bopælsforælder vil du som minimum have barnet boende halvdelen af tiden, da samværsforælderen maksimalt kan opnå en 7/7 ordning.

Såfremt du som bopælsforælder vælger at flytte, skal den anden forælder minimum orienteres 6 uger før flytningen.

Bopælsforælderen har således den helt centrale placering i barnets liv og oppebærer typisk de offentlige ydelser og børnebidrag, hvis der er basis for dette.

Pr. 1. april 2019 er der trådt nye regler i kraft. Som et led heri, er det muligt at aftale fælles bopæl, men i relation til folkeregistret, skal barnet fortsat være tilmeldt på den ene forælders adresse.

 

Se vores resultater i lignende cases om bopælsforældre

Afgørelse af uenighed om bopæl starter i Familieretshuset, men Familieretshuset kan ikke træffe afgørelse. Forældrene indkaldes til et mæglingsmøde. Hvis forældrene ikke opnår enighed ved mæglingsmødet, sender Familieretshuset sagen videre til byretten, hvor barnet har bopæl.

Der er mulighed for at anmode Familieretshuset om en afgørelse vedrørende midlertidig bopæl, men det er typisk kun i sager, hvor der akut er behov for dette, at Familieretshuset træffer afgørelse om midlertidig bopæl.

Sagsomkostninger ved retssagsbehandling

Hvis du har en retshjælpsforsikring, kan der her være mulighed for at få dækket dine udgifter til advokat i forbindelse med retssagen.

Hvis du ikke har en retshjælpsforsikring, men opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, kan du få beskikket en advokat og få betalt dine sagsomkostninger i retssagen.

Møder i Familieretshuset, forud for rettens behandling af bopælssagen, er for egen regning, da der ikke ydes offentlig retshjælp. Hvis du ønsker vores bistand, laver vi en forudgående aftale om vores honorar.

Kontakt os hvis du ønsker yderligere information eller hjælp i en tvist om bopælsretten.