Skadestyper

Personskade advokat

Troels Kock Nielsen arbejder primært med personskadeerstatningssager, men fører også sager vedrørende tingskrav som personskade advokat.

Advokat Troels Kock Nielsen har mere end 17 års erfaring med opgørelse af personskadeerstatningssager og dermed et indgående specialkendskab til lovgivning og praksis på området.

Personskadesager kan være mange forskellige skadestyper:

Ansvarsskadesager

Tvister, hvor en skadevolder har forvoldt skade på dig, typisk trafikulykker, men kan også f.eks. være en cyklist, der påkører en fodgænger, eller ske som følge af undladelse, f.eks. en grundejer, der undlader at salte eller rydde sne, og du falder og kommer til skade. Ofte har skadevolder en ansvarsforsikring, der dækker skaden, men ikke alle skadevoldere er forsikret, og så har du alene skadevolder at rette dit krav mod.

Trafikulykker/lovpligtig motorkøretøjsforsikring

Siden 1985 har vi i Danmark haft et lovkrav om lovpligtig ansvarsforsikring på motorkøretøjer. Det betyder, at alle ejere af indregistrerede biler, motorcykler, knallerter og scootere skal have en ansvarsforsikring, og at der gælder et objektivt ansvar. Det betyder, at modpartens ansvarsforsikring skal betale erstatning til dig, uanset om føreren af det andet motorkøretøj er ansvarlig for skaden eller ej.

Reglen er indført for at undgå retssager om ansvar, hvor der er motorkøretøjer involveret i ulykkestilfælde.

Soloulykker/fritidsulykker

Hvis du er så uheldig at komme til skade, uden at der er andre end dig selv involveret, vil du være overladt til dine egne forsikringer.

Det vil typisk være din ulykkesforsikring, som vil dækker behandling og eventuelt varigt mén. Hvis du bliver midlertidig og/eller varigt uarbejdsdygtig og har tegnet en pensionsforsikring, kan der også være mulighed for udbetaling herfra, hvis den omfatter denne dækning.

Få mere information om ulykkesforsikring her

Voldsoffererstatning

Hvis du har været udsat for et overfald, er der mulighed for at få erstatning via staten. Dette sker via Erstatningsnævnet. Du skal dog være opmærksom på, at der er en meget kort anmeldelsesfrist. Overfaldet skal således være anmeldt til politiet senest 72 timer, efter at overfaldet har fundet sted, medmindre særlige omstændigheder taler for det. Der skal samtidig ved straffesagen mod overfaldsmanden nedlægges krav om erstatning. Endelig skal erstatningskravet være rejst i Erstatningsnævnet senest to år efter overfaldet eller efter den endelige dom over skadevolder.

Patientskader

I behandlingssystemet indførte man i 1991 regler om ret til erstatning under nærmere omstændigheder:

  1. Hvis behandlingen ikke lever op til almindelig faglig standard (specialistreglen)
  2. Apparattursvigt (fejl ved materiel)
  3. Skaden kunne være undgået ved anvendelse ved en anden behandlingsteknik, der er lige så effektiv som den valgte.
  4. Hvis skaden er mere omfattende, end hvad patienten med rimelighed må tåle (“tålereglen”).

Der er således ikke noget krav om, at der skal være lavet en ansvarspådragende fejl fra sundhedspersonalets side.

I patientskadelovgivningen er der indført en ”selvrisiko” på kr. 10.000. Hvis din erstatning ikke overstiger kr. 10.000 har du – med andre ord – ikke ret til erstatning.

Patientskader skal anmeldes senest tre år efter, at du er opmærksom på skaden, og senest ti år efter at behandlingen er foretaget.

Læs mere om patientskade