Arbejdsskadesager

Arbejdsskadesager kan typisk opdeles i to grupper:

  1.  Arbejdsulykker
  2.  Arbejdsbetingede lidelser

En arbejdsskade er et ulykkestilfælde, hvor skaden sker pludseligt eller inden for fem dage, mens en arbejdsbetinget lidelse skyldes de betingelser, som arbejdet udføres under, eller de skadelige påvirkninger, som du er blevet udsat for under udførelse af dit arbejde.

Erstatningsudmåling

Erstatningsposterne er overordnet:

  1. Behandlingsudgifter i typisk op til et år efter ulykken
  2. Méngodtgørelse
  3. Erhvervsevnetabserstatning

Méngodtgørelse beregnes på samme måde som i Erstatningsansvarsloven, mens erhvervsevnetabserstatningen beregnes på en anden måde end i Erstatningsansvarsloven. Det vil komme for vidt at beskrive systemet her.

Advokat Troels Kock Nielsen har mere end 17 års erfaring med opgørelse af personskadeerstatningssager og dermed et indgående specialkendskab til lovgivning og praksis på området.

Anmeldelse / Afgørelse / Genoptagelse

I modsætning til de private skader, der er sket i fritiden, er det et krav, at arbejdsskader anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring senest 12 måneder efter ulykken eller ved mistanke om, at en arbejdsbetinget lidelse er indtrådt.

Alle afgørelser efter Arbejdsskadesikringsloven kan ankes til Ankestyrelsen, senest fire uger efter at afgørelsen er kommet frem.

Inden for de første fem år efter første afgørelse er der adgang til genoptagelse af sagen. Herefter strammes genoptagelsesbetingelserne.

Se lignende cases

Advokatbistand

Advokatomkostninger er for egen regning, hvilket skyldes en gammel tradition for at lønmodtagerne er medlem af en fagforening, der hjælper medlemmerne med deres arbejdsskadesag. Nu om dage er der mange lønmodtagere, der ikke er medlem af en fagforening, men der er fortsat ikke mulighed for dækning af advokatomkostninger.

Det er dog vores anbefaling, at du indhenter sagkyndig bistand og rådgivning, inden du får afgjort din arbejdsskadesag.

Arbejdsskadesikringsloven er kompliceret, og det kommer derfor for vidt at komme nærmere ind på reglerne. Du er dog velkommen til at kontakte os for en nærmere drøftelse af din arbejdsskadesag.

Hvis du vil læse mere om reglerne om arbejdsskade.