Tidligere sager/domme

Københavns byret – 12. december 2018 – fuld forældremyndighed til mor

Vi repræsenterede mor, der ønskede fuld forældremyndighed p.g.a. far havde været passiv i 2 omgange overfor mors anmodning om udstedelse af pas. Far ønskede ikke at afgive sin andel i forældremyndigheden. Retten bestemte, at mor skulle have den fulde forældremyndighed grundet fars passivitet gennem flere år, og udtalelse i retten om at han ikke mente at forældrene ville kunne samarbejde.

 

Retten i Næstved – 22. november 2018 – fuld forældremyndighed til mor

Vi repræsenterede mor i sag om forældremyndighed. Mor søgte fuld forældremyndighed grundet chikane og manglende samarbejdsvilje hos far. På baggrund af dokumentation samt børnesamtale fandt retten det bedst stemmende med barnets tarv at mor fik den fulde forældremyndighed.

Retten i Roskilde – 11. oktober 2018 – fortsat fuld forældremyndighed

Vi repræsenterede far i sag, hvor mor ønskede fuld forældremyndighed grundet samarbejdsvanskeligheder. Efter retsmægling og 2 hovedforhandlinger frifandt retten far for mors påstand om fuld forældremyndighed, da samarbejdsvanskelighederne primært omhandlede samvær, og ikke de overordnede beslutninger vedrørende børnenes forhold.

 

Retten i Glostrup – 1. oktober 2018 – fuld forældremyndighed til mor

Vi repræsenterede mor i sag vedrørende 2 børn, hvor mor ønskede fuld forældremyndighed grundet fars manglende reaktion/handling på underskrivelse af pasansøgninger og manglende interesse vedr. skolegang.

Efter en samlet bedømmelse fik mor fuld forældremyndighed.

Retten i Glostrup – 19. september 2018 – Fuld forældremyndighed til far

Vi repræsenterede far i sag anlagt af mor, der påstod sig tillagt fuld forældremyndighed/subsidiært bopælen over fælles barn.

Barnet boede hos far.

Retten tillagde far fuld forældremyndighed på baggrund af oplysninger om samarbejde, erklæring fra institution, samt partsforklaringer.

Anket af mor til landsretten.

 

Retten i Glostrup – dom af 20. august 2018 – fuld forældremyndighed til mor

 

Vi repræsenterede mor i forældremyndighedssag. mor ønskede den fulde forældremyndighed p.g.a. samarbejdsproblemer.

Retten tilkendte fuld forældremyndighed til mor.

 

Retten på Frederiksberg – dom af 26. juni 2018 – fuld forældremyndighed til mor

Vi repræsenterede mor, der var bopælsforælder. P.g.a. ophævelse af samvær grundet trusler fra far, ønskede mor tillige den fulde forældremyndighed.

Henset til det høje konfliktniveau blev mor tilkendt den fulde forældremyndighed.

 

Retten i Lyngby – 19. juni 2018 – fuld forældremyndighed til mor.

Vi repræsenterede mor, der ønskede fuld forældremyndighed grundet svære samarbejdsproblemer med far.

Under hovedforhandlingen tog far bekræftende til genmæle.

 

Retten på Frederiksberg – dom af 23. marts 2018 – stadfæstelse af bopæl hos far

Vi repræsenterede far i sag, anlagt af mor, der ønskede bopælen, grundet fars ønske om at flytte, hvilket indebar skoleskifte for børnene. Efter at have afholdt børnesamtaler, og hørt børnenes forklaringer, frifandt Retten far, og børnene opretholdt deres bopæl hos far.

Københavns byret – dom af 28. februar 2018 – far fik del i forældremyndighed på yngste barn, mens fælles forældremyndighed blev opretholdt for ældste barn

Vi repræsenterede far i sag anlagt af mor, der ønskede den fælles forældremyndighed ophævet vedrørende det ældste barn. P.g.a specielle forhold omkring det yngste barn havde far ikke fælles forældremyndighed sammen med mor vedrørende dette barn. Far søgte samtidig fælles forældremyndighed vedrørende det yngste barn.

Retten lagde til grund at det er hovedreglen i dansk ret,  at der er fælles forældremyndighed, samt at der ikke var særlige samarbejdsvanskeligheder vedrørende det ældste barn. Der var derfor ikke grundlag for at ophæve den fælles forældremyndighed. Med samme begrundelse fik far herefter del i forældremyndigheden vedrørende det yngste barn.

Retten i Odense – dom af 12. december 2017 – retablering af fælles forældremyndighed og ændring af bopæl.

 

Vi repræsenterede far, der tidligere havde tabt ret til fælles forældremyndighed vedr. en søn og en datter. Efter 2 hovedforhandlinger og en børnesamtale med hver af børnene bestemte byretten at den fælles forældremyndighed blev retableret, og bopælen ændret fra mor til far.

 

Sagen er ikke anket.

Fuld forældremyndighed til mor – Retten i Glostrup, 20. august 2018.

 

Vi repræsenterede mor i sag med fælles forældremyndighed og bopæl hos mor. Retten ophævede den fælles forældremyndighed, og overførte forældremyndigheden fuldt ud til mor.

Københavns byret – dom af  22. november 2017 – mor beholder fuld forældremyndighed

Far anlagde sag for at få fælles forældremyndighed over et mindre barn. Vi reprændterede mor. Grundet store samarbejdsvanskeligheder, herunder vedrørende samvær, men også navn m.m, lagde retten til grund at det ikke var i barnets tarv at der blev etableret fælles forældremyndighed.

Retten i Glostrup, 21. september 2017 – fælles forældremyndighed opretholdt

Vi repræsenterede mor i sag anlagt af far, der ønskede fuld forældremyndighed.

Far var i forvejen bopælsforælder, men ønskede fuld kontrol over alle beslutninger vedrørende fællesbarnet. Efter partsforklaringer fra begge forældre, samt børnesamtale, opfordrede retten far til at hæve sagen, da der ikke var belæg for fuld forældremyndighed. Far hævede herefter sagen.

 

Byretten i København, dom af 14. marts 2017 – ændring af bopæl til udlandet – tilladt

Vi repræsenterede mor i sag om bopæl.

Far nedlagde påstand om at bopælen skulle overføres til ham i forbindelse med at mor varslede flytning til Storbritanien for hende og 2 børn.

Mor havde været primær omsorgsperson for de 2 sønner siden 2009, hvor parterne blev skilt.

Begge forældre havde familierelationer til Storbritanien, ligesom børnene efter fælles overenskomst – gik i international skole med engelsk som primær sprog.

Efter afholdelse af børnesamtale med de 2 børn, gav byretten mor medhold i at mor fortsat skulle være bopælsforælder, også selvom mor flyttede til Storbritanien med børnene.

 

Dommen er anket til Østre Landsret.

Københavns byret, dom af 17. maj 2017 – ophævelse af fælles forældremyndighed

Vi repræsenterede far og anlagde sag med påstand om at far skulle have den fulde forældremyndighed over søn på knap 2 år.

Der var alvorlige uoveresnsstemmelser mellem forældrene, og far var af kommunalforvaltningen blevet anbefalet at søge den fulde forældremyndighed p.g.a. mors manglende forældreevne.

Retten lagde til grund at der var et meget højt konfliktniveau, der ikke sandsynliggjorde at det var muligt at etablere et samarbejde mellem forældrene om sønnens forhold.

Dommen er ikke anket.

 

 

Retten i Glostrup – 19. april 2017 fortsat fælles forældremyndighed – ændring af bopæl

Vi repræsenterede far i retssagen. Far nedlagde påstand om ændring af bopæl for 9-årig datter. Mor nedlagde påstand om fuld forældremyndighed.

Efter at parterne havde afgivet forklaring i retten, besluttede dommeren at der skulle udfærdiges en observationsrapport af børnesagkyndig.

Dommeren besluttede efter gennemgang af børnesagkyndig observationsrapport at bopælen skulle ændres fra mor til far.

Dommen er anket til Østre Landsret.

 

Retten på Frederiksberg, dom af 17. februar 2017
Vi repræsenterede mor i en sag om forældremyndighed, hvor far nedlagde påstand om ophævelse af den fælles forældremyndighed over parternes søn X på 10 år, således at den fulde forældremyndighed skulle tilfalde ham.
Vi nedlagde påstand om, at den fælles forældremyndighed skulle opretholdes.
Der har ikke været uenighed om, at bopælen skulle forblive hos far.
Parterne har et yderligere fællesbarn, som er 2 år ældre end X.
X er diagnosticeret med ADHD, og der har i forbindelse med hans udredning været udfordringer parterne imellem, men mor har på intet tidspunkt modsat sig behandling eller ikke ønsket at medvirke til udredning.
Dommeren og en børnesagkyndig psykolog har afholdt børnesamtale med drengen.
Retten lagde til grund, at der ikke var holdepunkter for at antage, at parterne ikke fremadrettet ville kunne samarbejde om sønnens forhold til hans bedste, og den fælles forældremyndighed blev således opretholdt.

Retten i Glostrup, tilkendegivelse fra dommeren d. 30. januar 2017 medførte forlig om, at far fik bopæl
Vi repræsenterede far i en bopælssag, hvor far ønskede bopælen vedrørende datteren på 7 år.
Der har i næsten 2 år været en 7/7-deleordning, fastsat af Statsforvaltningen.
Datteren er diagnosticeret med ADHD og har derfor brug for faste, stabile og støttende rammer til at sikre en positiv udvikling og en fast base.
Retten har i forbindelse med sagen indhentet udtalelser fra skole og SFO, og der har været afholdt børnesamtale. På baggrund heraf afgav dommeren i forbindelse med hovedforhandlingen en tilkendegivelse om det forventede udfald, såfremt parterne ønskede dom afsagt, hvorefter der blev indgået forlig i overensstemmelse hermed, og far fik bopælen.

Advokat Troels Kock Nielsen har mange års erfaring med familieretlige sager.

Retten i Hjørring, tilkendegivelse fra dommeren d. 1. december 2016 – mor bibeholdt del i forældremyndigheden
Vi repræsenterede mor i en forældremyndighedssag, hvor far ønskede den fælles forældremyndighed over parternes 4½ årige søn ophævet og tillagt sig alene.
Parterne gik fra hinanden, da sønnen var 2 år, og far har siden været bopælsforælder.
Mor har en hashmisbrugsproblematik, men har loyalt medvirket til pasudstedelse og har ikke i sinde at modsætte sig hverken lægebehandling og/eller institutions-/skolevalg.
Mor har på nuværende tidspunkt selv valgt ikke at have samvær med sin søn, da hun er bevidst om pt. ikke at kunne tilbyde ham relevante rammer for samvær.
Efter at have hørt fars forklaring i retten, opfordrede dommeren far og fars advokat til at hæve sagen, da der ikke var holdepunkter for, at parterne ikke ville kunne samarbejde.
Sagen blev herefter hævet fra fars/sagsøgers side, og den fælles forældremyndighed blev opretholdt.

Københavns Byrets dom af 18. november 2016 – den fælles forældremyndighed blev ophævet, og mor fik tillagt den fulde forældremyndighed
Vi repræsenterede mor i en sag vedrørende forældremyndighed, hvor mor ønskede den fælles forældremyndighed over parternes søn på 1½ år ophævet og tillagt sig alene.
Parterne blev kærester i 2013, men flyttede fra hinanden medio 2014. På dette tidspunkt var sagsøger blevet gravid. Hele forholdet har ifølge mor været præget af vold og trusler fra fars side, hvilket far dog har bestridt.
Retten lagde til grund, at der ikke er kontakt mellem parterne, og at konfliktniveuaet er så højt, at der ikke kan etableres et samarbejde og ophævede på den baggrund den fælles forældremyndighed, og mor fik således den fulde forældremyndighed.

Østre Landsrets dom af 23. september 2016 – den fælles forældremyndighed opretholdtes
Vi repræsenterede far i en sag om ophævelse af fælles forældremyndighed.
Mor havde anlagt sagen ved i byretten med påstand om ophævelse af den fælles forældremyndighed over parternes fællesbarn på 6 år.
Parterne ophævede samlivet og flyttede fra hinanden, da sønnen var 8 måneder, og far har efterfølgende haft regelmæssigt samvær med sin søn.
Retten lagde til grund, at der var enighed om, at sønnen skulle have bopæl hos mor med regelmæssige samvær med sin far. Det blev endvidere lagt til grund, at der ikke var uenighed om nogle væsentlige forhold, der skal være enighed om for at opretholde en fælles forældremyndighed, og mor fik således ikke medhold.
Mor ankede dommen til landsretten, som dog var enig i byrettens begrundelse og dom, og den fælles forældremyndighed blev opretholdt.

Retten i Lyngbys dom af 23. juni 2016
Vi repræsenterede mor i en bopælssag anlagt af hende vedrørende søn B på 11 år.
Parterne ophævede samlivet i 2013 og blev skilt året efter.
Parterne boede på daværende tidspunkt i Asien og har ligeledes to ældre fællesbørn.
Mor flyttede til Sydeuropa og ville tage sønnen samt den ældre bror med, men da far ikke ville gå med hertil, og da mor ikke ønskede skille børnene ad, flyttede hun til Sydeuropa alene.
Mor har igennem hele perioden, hvor hun havde bopæl i Sydeuropa, opholdt sig halvdelen af tiden i Danmark og havde i den forbindelse samvær med børnene.
Mor flyttede fast tilbage til Danmark i marts 2015.
Statsforvaltningen traf på baggrund af skoleudtalelse samt børnesamtale med B i april 2016 afgørelse om en 7/7-ordning.
I forbindelse med retssagen afholdt dommeren og en børnesagkyndig psykolog samtale med B, og bl.a. på baggrund af denne fandt Retten i Lyngby, at det er bedst for B at have bopæl hos mor, og bopælen blev således overflyttet fra far til mor.

Retten i Helsingørs dom af 18. april 2016 samt Østre Landsrets dom af 1. juli 2016 – far fik bopælsretten
Vi repræsenterede far i en sag om bopæl vedrørende parternes datter på 8 år.
Parterne var gået fra hinanden i februar 2015, og far blev boende i det tidligere fælles hjem sammen med datteren. Da mor i juli 2015 ønskede hun, at datteren skulle bo hos hende og anlagde således bopælssag, bl.a. med det argument at hun ikke ville have råd til at blive boende i den nuværende bolig, såfremt hun ikke fik bopælsretten og dermed børnepenge.
Der blev i forbindelse med retssagen afholdt børnesamtale med deltagelse af dommeren og en børnesagkyndig psykolog.
Retten lagde på baggrund heraf bl.a. til grund, at datteren siden 2014 havde haft fast bopæl på sin nuværende adresse hos far og føler sig knyttet til huset og kammeraterne, som bor i nærheden.
Det lagdes endvidere til grund, at det ikke kunne tillægges vægt, hvem af parterne der havde mest brug for børnepenge.
Far fik herefter bopælsretten.
Østre Landsret stadfæstede d. 1. juli 2016 byrettens dom.

Østre Landsrets dom af 13. april 2016 – far fik fuld forældremyndighed og bopæl
Vi repræsenterede far i forældremyndighedssag vedrørende to døtre på henholdsvis 3 og 6 år, hvor der var fælles forældremyndighed og bopæl hos far.
Mor havde anlagt sag ved byretten med en principal påstand om, at den fælles forældremyndighed skulle ophæves, og en subsidiær påstand om at den fælles forældremyndighed skulle opretholdes, men at bopælen skulle overgå til hende.
Byretten afsagde d. 14. januar 2016 dom om, at den fælles forældremyndighed skulle opretholdes, og at bopælen skulle forblive hos far.
Mor valgte samtidig ikke at ville udlevere døtrene efter samvær, ligesom hun valgte at politianmelde far med en påstand om, at far skulle have foretaget voldeligt overgreb mod den ældste datter.
Mor fik pålæg fra Fogedretten om at udlevere børnene, og efterforskningen af det påståede overgreb blev stoppet på baggrund af en videoafhøring af datteren og afhøring af far.
Vi ankede herefter byrettens dom til landsretten med påstand om, at den fælles forældremyndighed skulle ophæves og overgå fuldt ud til far på grund af eskaleret konfliktniveau.
Østre Landsret lagde til grund, at konfliktniveauet mellem forældrene igennem længere tid har været meget højt og er eskaleret efter byretsdommen, og at forældrene ikke længere kan samarbejde til børnenes bedste. Landsretten lagde yderligere til grund, at far har stabile forhold og derfor er bedst egnet til at sikre ro om børnene.
Far fik herefter fuld forældremyndighed.

Retten i Glostrups dom af 11. april 2016 – far fik medhold i påstand om fortsat fælles forældremyndighed og bopæl hos ham
Vi repræsenterede far i en sag vedrørende to sønner på 4 og 8 år og en datter på 13 år om forældremyndighed og overførsel af bopæl.
Mor havde vedrørende sønnen på 8 år anlagt sagen med principal påstand om fortsat fælles forældremyndighed, men at bopælen skulle flyttes fra far til mor, samt subsidiær påstand om fuld forældremyndighed.
Som et forsøg på at indgå forlig i sagen, blev der afholdt retsmægling, og der blev indgået forlig om, at datteren på 13 år skulle have bopæl hos far, og at far skulle have del i forældremyndigheden over sønnen på 4 år.
Mor fastholdt dog sin påstand om, at sønnen på 8 år skulle have bopæl hos hende.
Dommeren og en børnesagkyndig psykolog afholdt børnesamtale med drengen og særligt på baggrund af denne samt udtalelser fra sønnens skole, fritidsordning og PPR fik far medhold i, at den fælles forældremyndighed skulle bibeholdes, og at bopælen skulle overføres hos far.
Dommen blev anket af mor, men efterfølgende hævet igen, hvorefter byrettens dom står ved magt, og far har bopælsretten.

Retsforlig ved Retten i Hillerød, februar 2016 – far fik del i forældremyndigheden.
Vi repræsenterede far i en forældremyndighedssag anlagt af far vedrørende parternes 7-årige datter.
Far og mor var ikke samlevende på tidspunktet for datterens fødsel, men far havde fået at vide af mor, at der automatisk var fælles forældremyndighed.
Da far havde haft fast og kontinuerligt samvær med sin datter, blev han først opmærksom på, at dette ikke var tilfældet i forbindelse med datterens skolestart, og da far ønskede at tage aktiv del i datterens liv og bl.a. have adgang til samme informationer og deltagelse som mor i forbindelse med datterens skolegang m.m., anlagde far sag om forældremyndighed.
Efter et forberedende retsmøde med deltagelse af en børnesagkyndig psykolog tog mor bekræftende til genmæle over for fars påstand om fælles forældremyndighed.

Østre Landsrets dom af 25. september 2015, stadfæstelse af Københavns Byrets dom af 13. maj 2015 – far fik medhold i fortsat fælles forældremyndighed, og at børnenes bopæl skulle forblive hos ham
Vi repræsenterede far i en ankesag vedrørende forældremyndighed og bopæl over parternes to fællesbørn.
Far fik ved Københavns Byrets dom af 13. maj 2015 bopælsretten vedrørende de to børn.
Mor ankede dommen til landsretten med primær påstand om fuld forældremyndighed samt subsidiær påstand om fortsat fælles forældremyndighed og overførsel af bopælsretten.
Østre Landsret stadfæstede byrettens dom af samme grunde, som anført af byretten, jfr. nærmere nedenfor.

Kontakt Kock Nielsen for at få personlig rådgivning ganske uforpligtende

Østre Landsrets dom af 20. august 2015, stadfæstelse af Retten på Frederiksbergs dom af 22. maj 2015 – far fik medhold i fortsat fælles forældremyndighed, og at bopælen blev overført til far
Vi repræsenterede far i en forældremyndigheds- og bopælssag, hvor far som sagsøger ønskede den fælles forældremyndighed opretholdt, og at bopælen vedrørende de to sønner på henholdsvis 9 og 11 år overflyttet til sig.
Mor ønskede fuld forældremyndighed.
Der blev i forbindelse med sagen indhentet en børnesagkyndig rapport, udtalelser fra drengenes skole, oplysninger fra PPR m.m.
Retten var ikke af den opfattelse, at der var tilstrækkelige sikre holdepunkter for, at parterne ikke fortsat ville kunne samarbejde om drengene til deres bedste og begrundede dette med, at der havde været et godt samarbejde, indtil mors flytning og dermed ønske om skoleskift i forhold til drengene.
For bedst at sikre drengenes fortsatte stabile udvikling og skolegang fandt retten, at bopælen skulle overflyttes til far, således at de kunne forblive i samme skole og lokalområde.
Mor ankede dommen til Østre Landsret med påstand om ophævelse af den fælles forældremyndighed og overflytning af drengenes bopæl til sig.
Landsretten stadfæstede byrettens dom på samme grundlag som byretten.

Københavns Byrets dom af 6. juli 2015 – far fik medhold i påstand om fortsat fælles forældremyndighed
Vi repræsenterede far i en forældremyndighedssag vedrørende en datter på 3 år.
Mor anlagde sagen med påstand om fuld forældremyndighed.
Retten mente ikke, at far er uegnet til at deltage i væsentlige beslutninger i datterens liv, og ej heller at hans deltagelse vil være til hinder for rettidige vigtige beslutninger.
Retten lagde endvidere vægt på, at far løbende har haft samvær med datteren og efter bedste evne har forsøgt at deltage i datterens liv, også under datterens anbringelse i netværkspleje.
Det blev i den forbindelse bemærket, at mor ikke havde ønsket at indgå en aftale om frivillig samværsordning, på trods af kommunens opfordring hertil.
Far fik således medhold i, at den fælles forældremyndighed skulle opretholdes.

Københavns Byret, dom af 24. marts 2015 – den fælles forældremyndighed blev opretholdt
Vi repræsenterede far i en forældremyndighedssag anlagt af mor.
Mor ønskede den fælles forældremyndighed over parternes næsten 2-årige søn ophævet og at få tillagt den fulde forældremyndighed.
Far fik medhold i, at den fælles forældremyndighed ikke skulle ophæves.

Forlig af 29. januar 2015, Københavns Byret – bopælen forblev hos mor
Vi repræsenterede mor i en bopælssag. Der var fælles forældremyndighed over datter på 11 år, og bopælen var hos mor.
Far anlagde sag om, at bopælen skulle overføres til ham.
Sagen blev hovedforhandlet med beslutning om, at der efterfølgende skulle afholdes en børnesamtale, hvorefter sagen skulle optages til dom.
Far hævede retssagen umiddelbart inden børnesamtalen, således at bopælen forblev hos mor.

Vi står klar til at hjælpe dig